RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1.    administratorem Państwa danych osobowych jest INTER CARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy
ul. Ceglanej 4 (kod pocztowy 40-514), tel.: 32 204 41 32, e-mail: office@inter-cargo.pl
2.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
3.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz firmom, z którymi INTER CARGO Sp. z o.o. współpracuje w zakresie obsługi informatycznej, obsługi prawnej, obsługi transakcji bankowych, obsługi ubezpieczeniowej;
4.    podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy;
5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wypełniania przez  INTER CARGO Sp. z o.o. obowiązków ustawowych związanych z zawarciem i realizacją umowy. Informacje niezbędne do wykazania realizacji zawartej umowy przechowujemy po zakończeniu obowiązywania umowy przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego. Po upływie tego okresu dane są usuwane;
6.    Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;
7.    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8.    przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.